डाउनलोड

यी फाइलहरू डाउनलोड गर्न उपलब्ध छन्।


धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ।

घर भाडा दिने प्रस्ताव को फारम।

पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा संचालन) सम्बन्धि निर्देशिका, २०७१

मुद्धती निक्षेप लगानी ढाचा ।

मुलुकी देवानी संहिता,२०७४ भाग ५ (करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था)

आयकर-ऐन-२०५८

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा र्शत विनियमावली,२०७६ (पहिलो संसोधन, २०७७)

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३

नेपालको संविधान,२०७२

बिमकको संस्थागत सुसाशन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५

समाजिक सुरक्षा ऐन,२०७५

सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३

जोखिम समुह अन्तर्गत दाबी क्षतिपुर्ती सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी बिनियमावली, २०७२

बीमा ऐन, २०४९

बीमा नियामावली, २०४९

कम्पनी ऐन, २०६३

पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा संचालन) सम्बन्धि निर्देशिका, २०७१

NFRS Implementation TOR