Download

Files that are available to download.


NFRS Implementation TOR

पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा संचालन) सम्बन्धि निर्देशिका, २०७१

कम्पनी ऐन, २०६३

बीमा नियामावली, २०४९

बीमा ऐन, २०४९

कर्मचारी पदपूर्ति कार्य संचालन कार्यविधि २०७२

पदपूर्ति समितिको आचारसंहिता

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी बिनियमावली, २०७२

जोखिम समुह अन्तर्गत दाबी क्षतिपुर्ती सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२

Scope of Actuarial Firms/ Consulting Actuary

Annual Report_2072/73

3rd AGM MINUTE

Financial Highlights at a glance

Prabandhapatra

Niyamawali

Fixed deposit format