Download

Files that are available to download.


प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति सम्बन्धि कार्यविधि

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुबिधा

Fixed deposit format

Niyamawali

Prabandhapatra

Financial Highlights at a glance

3rd AGM MINUTE

Annual Report_2072/73

Scope of Actuarial Firms/ Consulting Actuary

जोखिम समुह अन्तर्गत दाबी क्षतिपुर्ती सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२

आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी बिनियमावली, २०७२

पदपूर्ति समितिको आचारसंहिता

कर्मचारी पदपूर्ति कार्य संचालन कार्यविधि २०७२

बीमा ऐन, २०४९

बीमा नियामावली, २०४९

कम्पनी ऐन, २०६३

पुनर्बीमा व्यवसाय (व्यवस्थापन तथा संचालन) सम्बन्धि निर्देशिका, २०७१

NFRS Implementation TOR